લઈ એક દીવાસળી ની આગ
સુરજ સામે લડવા ચાલી

લઈ એક પાણીનું ટીપું
સમુદરને ભીંજવવા ચાલી

લઈ ઉછીની પોપટની પાખોં
આકાશને માપવા ચાલી

લઈ થોડો હવાનો સાથ
વંટોળીયાને હરાવવા ચાલી

……..છે હોશ…..મને
હું..તો…………બસ

લઈ એક પ્રેમનો સથવારો
આ જગત ને પામવા ચાલી

–ધર્મિષ્ઠા દવે

Advertisements