સુંઘે છે શીશ
મારું મા : સુભાગ્ય કે
નથી દેખતી !
*
માતાના સ્તને
અજાણ દુષ્કાળથી
બાલ કનૈયો
*
વઢકળી યે
લાગ મા કેવી વ્હાલી
વઘાર વેળા !
*
પારણે શિશુ,
શરદચંદ્ર : ગુંથે
ઝબલુ માતા
*
બેબી ના ફ્રોકે
પતંગિયુ : ઝુલતું
માની કીકીમાં
*
ખેંચતું માને
બંધ ઢીંગલીઘરે
રડે બાળક
*
“આયવો ભાઇ !”
વ્રૂધ્દ્રત્વ ખરી પડ્યું,
કોળ્યું કૈશોર્ય !
*
ઝીણાભાઈ રતનજી દેસાઈ ‘સ્નેહરશ્મિ’

નામ ઃ ઝીણાભાઇ રતનજી દેસાઇ -‘સ્નેહરશ્મિ’-
જન્મ ઃ ૧૬-૦૪-૧૯૦૩
અવસાન ઃ ૦૬-૦૧-૧૯૯૧
જન્મસ્થળ ઃ ચીખલી( જિ.વલસાડ )
અભ્યાસ ઃ સ્નાતક
કાવ્યગ્રંથ ઃ અર્ધ્ય, પનઘટ, અતીતની પાંખમાં, ક્ષિતિજે ત્યાં લંબાવ્યો હાથ, નિજલીલા તરાપો, ઉજણી વગેરે…………….

Advertisements