કવિશ્રી દુલા ��ાયા કાગ -”કાગબાપુ”-

હે જી તારા આંગણિયા પુછીને જે કોઈ આવે રે,
                   આવકારો મીઠો…આપજે રે જી…
હે જી તારે કાને સંકટ કોઈ સંભળાવે રે, બને તો થોડું…
                         કાપજે રે  જી………
માનવીની પાસે કોઈ….માનવી ન આવે…રે……(૨)
તારા દિવસની પાસે દુ:ખિયાં આવે રે -આવકારો મીઠો….
                       આપજે   રે….જી….      ૧.

કેમ તમે આવ્યા છો ?…એમ નવ કે’જે…રે……(૨)
એને ધીરે એ ધીરે તું બોલવા દેજે રે -આવકારો મીઠો…
                       આપજે   રે….જી….      ૨.

વાતું એની સાંભળીને…આડું નવ જોજે….રે……(૨)
એને માથૂં એ હલાવી હોંકારો દેજે રે -આવકારો મીઠો…
                       આપજે   રે….જી….      ૩.

‘કાગ’ એને પાણી પાજે…સાથે બેસી ખાજે..રે….(૨)
એને ઝાંપા એ સુધી તું મેલવા જાજે રે -આવકારો મીઠો…
                       આપજે   રે….જી….      ૪.

 કવિશ્રી દુલા ભાયા કાગ -“કાગબાપુ”-

Advertisements